Grąžinimas, garantijos

  GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI.  PRIEŽIŪROS IR REMONTO TAISYKLĖS

  Garantiniai įsipareigojimai taikomi iš UAB ,,Gratis.S” Lietuvoje pirktiems prietaisams (įrangai bei laistymo priedams), naudojamiems pagal paskirtį ir laikantis visų eksploatavimo taisyklių.

  UAB “Gratis.S” įsipareigoja nemokamai šalinti gamyklos, medžiagų ir kt. defektus,  keisdama sugedusias dalis, mazgus ir pan.

  1. Defektų šalinimas atliekamas pagal Gamintojo Serviso dokumentacijos  (,,Service Manual”)  rekomendacijas ir mūsų įmonės vidaus taisykles.

  2. Pardavėjas parduoda Preke su  24 (dvidešimt keturių) mėnesių bendrąją garantiją, kuri pradeda galioti nuo Prekės pirkimo dienos.

  3. Pardavėjas parduoda Preke su sutartinė (komercinė) garantija , kuri yra detaliai paaiškinta „Komercinio pasiūlymo – Bendroje informacijoje“ ir pradeda galioti nuo Prekės pirkimo dienos.

  4. Šie Garantiniai įsipareigojimai neapriboja Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, o tik konkretizuoja taisymo sąlygas.

  5. Garantiniai įsipareigojimai, išvardinti 1 punkte, negalioja, jeigu:

  – įrenginys (prietaisas, sistemos priedas) buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

  – buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais, yra požymių, kad įrenginį (prietaisą, sistemos priedą) bandyta atidaryti ir pan.;

  – įrenginys (prietaisas, sistemos priedas) sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos, gavo elektros impulsą atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ar kt., buvo jungiamas į neatitinkantį jo parametrų elektros tinklo;

  – prietaiso (įrenginio, sistemos priedo) viduje rasta vabzdžių, nešvarumų, pašalinių daiktų ir pan.;

  – prietaisas (įrenginys, sistemos priedas) yra su akivaizdžiais mechaniniais pažeidimais arba su vidiniais (išoriniais) korpuso, apdailos elementų pakeitimais (pažeidimais);

  – įrenginys (prietaisas, sistemos priedas) sugedo stichinės nelaimės metu, pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens ar kitų stichinių poveikių, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan. arba jo gedimas įvyko dėl Pirkėjo tyčinės ar netyčinės kaltės;

  – gedimo priežastis: (nešvarumas) arba jeigu prietaiso gedimas įvyko dėl jo atskirų dalių (mazgų) užterštumo ar apkalkėjimo; – įrenginys (prietaisas, sistemos priedas) eksploatuojamas netinkamomis sąlygomis: pvz., patalpoje, kurioje eksploatuojama, buvo per žema/per aukšta temperatūra.

  6.  Garantiniai įsipareigojimai, įvardinti 1 punkte, netaikomi gaminio priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ar jei jos natūraliai nusidėvi prietaiso eksploatavimo metu: nuimamų jungiamųjų detalių (varžtų, veržlių) suveržimas, vožtuvų reguliavimas, dirželiai, pašaliniai garsai (girgždėjimas, cypimas ir pan.), elektros lemputės, LED, filtrai, apdailos detalėms, ir pan.

  7. Garantinis remontas atliekamas naudojant tik originalias Gamintojo atsargines detales. Taisymui priimamas tik visiškai sukomplektuotas įrenginys (prietaisas), kartu pateikiamas užpildytas garantinis talonas arba pirkimo dokumento (pvz., PVM sąskaitos-faktūros) kopija. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jei minėti dokumentai nepateikti arba juose pateikta neišsami, neįskaitoma, ištaisyta informacija.

  8. Remontas gali būti atidėtas (neatliktas), jei būtų uždrausta importuoti kurias nors atsargines dalis, mazgus ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių.

  9. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Pardavėjui arba įgaliotam atstovui apie visus Prekės gedimus bendrosios garantijos galiojimo laikotarpiu.

  10. Bendrosios garantijos galiojimo laikotarpiu pakeistas sugedusias Prekės detales, mazgus  pasilieka Pardavėjas.

  11. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl negalėjimo naudotis Preke, atliekant remontą Prekei bendrosios ir papildomos garantijų galiojimo laikotarpiais.

  12. Įrenginį Pirkėjas pristato remontuoti Pardavėjui ir atsiima iš jo savo sąskaita. Didesnės masės (svorio) įrenginiai remontuojami Pirkėjo objekte – visus transportavimo, atvykimo mokesčius apmoka Pirkėjas.

  13. Įmonė, atlikusi nemokamą garantinį aptarnavimą, neprivalo išduoti papildomų pažymų, aktų ar kt.

  ***Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.
  *** Kilus klausimams dėl įgaliotų gamintojų servisų prašome rašyti info@goodgarden.lt  arba skambinti telefonu +370 622 07735.

  Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums autorizuoto aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam autorizuoto aptarnavimo centro specialistui.

  Atkreipkite dėmesį, kad:

  • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos.
  • remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

  KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

  Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

  14. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

  15. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

  ***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

  Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

  16. kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;

  17. kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

  a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

  b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.


  Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
  • grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
  • grąžinant apsauginės signalizacijos sistemos irengini, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų, turi būti atstatyta gamyklinė programinė įranga;
  • grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
  • pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

  18.    Negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdus;
  19.     Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  20.    Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą:

  Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės  info@goodgarden.lt  arba skambinti telefonu +370 622 07735.
  Darbo laikas: I-V 10-18:00

  Susisiekite
  Jeigu turite klausimų, užpildykite forma žemiau ir mes jums suteiksime visą informaciją apie mūsų paslaugas ir produktus

  UAB Gratis.S biuras

  Pirmadienis – Šeštadienis
  11:00 – 19:00
  Fizinė parduotuvė
  Antradienis – Ketvirtadienis
  (Svarbu iš anksto rezervuoti atvykimo laiką)
  Miškinių g. 21, 04132 Vilnius

  El. paštas: info@goodgarden.lt

  +37062207735

   

  Rekvizitai

  UAB „Gratis.S”

  Įmonės kodas 304245021

  PVM kodas LT100010182311

   

   Get our best offer newsletter
   Krepšelis0
   Jūsų krepšelis tusčias!
   Tęsti apsipirkimą
   0